หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยหมู บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024
จ้างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
จ้างเปลี่ยนกระจกบานเลื่อนและเปลี่ยนกระจกบานประตูสวิงฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
จ้างกำจัดปลวก/มด/แมลงสาบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๒๕๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
จ้างซ่อมเครื่องเป่าใบไม้ ยี่ห้อ KASEI จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาเหนือ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ห้วยเสือ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมระบบกรองน้ำ คสล.หย่อมบ้านสวนป่า และโรงปุ๋ย บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. ทุ่งสบห้วย หย่อมบ้านห้วยวังหลวง บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างซ่อมเครื่องเป่าใบไม้ ยี่ห้อ KASEI หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๑-๐๐๐๒,๖๓๐-๖๑-๐๐๐๓,๖๓๐-๖๑-๐๐๐๕,๖๓๐-๖๑-๐๐๐๖ และ๖๓๐-๖๑-๐๐๐๙ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน งฉ ๕๙๘๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
จ้างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน งฉ ๕๙๘๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
จ้างซ่อมเครื่องเป่าใบไม้ ยี่ห้อ KASEI หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๑-๐๐๐๒,๖๓๐-๖๑-๐๐๐๓,๖๓๐-๖๑-๐๐๐๕,๖๓๐-๖๑-๐๐๐๖ และ๖๓๐-๖๑-๐๐๐๙ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
จ้างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน งฉ ๕๙๘๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๒๕๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หย่อมบ้านห้วยวังหลวง บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TATA หมายเลขทะเบียน ขห ๖๐๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ ตำบลทาเหนือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำแม่ทา จุดห้วยไม้หอบ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นจ ๑๕๔๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาเหนือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายฝายทุ่งอ๊อด บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำแม่ทา จุดห้วยไม้หอบ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 15 Feb 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๑๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
จ้างต่ออายุจดทะเบียนโดเมนเนม www.tanue.go.th รวมพื้นที่เว็ปไม่จำกัด พร้อมดูแลปรับปรุงระบบข้อมูลในเว็ปไซต์ระยะเวลาใช้บริการ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2024
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๖-๖๑-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๖-๖๑-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๕-๐๑๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๖-๖๑-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๕-๐๑๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๖-๖๑-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บษ ๓๒๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๐-๐๔๓-๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๒๔๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๕๗ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทาเหนือ จำนวน ๑๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2024
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024